Koiton Laulun logo
 

Ajankohtaista
Koiton Laulu
Historiaa
Harjoitukset
Johtaja
Tarvitsetko esiintyjää?
Mukaan laulamaan!
Kuvat
Äänite/julkaisuluettelo
Yhteystiedot

Kuorolaisille

 

in English


Koiton Laulu r.y.

SÄÄnnÖt

Hyväksytty Koiton Laulu ry:n kokouksessa 7.9.1998.

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Koiton Laulu r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä sitä kutsutaan nimellä kuoro.

2 § Kuoron tarkoitus

Kuoron tarkoituksena on kehittää musiikkiharrastusta, erityisesti kuoromusiikkiharrastusta.

Tässä tarkoituksessa kuoro

1. järjestää konsertteja, iltamia ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä ottaa osaa ohjelman suorittamiseen erilaisissa tilaisuuksissa koti- ja ulkomailla

2. harjoittaa musiikillista valistus- ja kasvatustyötä levittämällä musiikkiaiheisia julkaisuja ja -tallenteita

3. kehittää kuorolaisten musiikillisia ilmaisutaitoja ja pyrkii ohjelmistollaan edistämään rauhaa, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, kansojen ystävyyttä ja kulttuurivaihtoa

4. voi harjoittaa toimintansa tukemiseksi nuottien, äänilevyjen ja muiden musiikkitallenteiden myyntiä sekä sellaista ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Toimintansa edistämiseksi kuoro on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja.

II Kuoron jÄsenet, heidÄn velvollisuutensa ja oikeutensa

3 § JÄsenen ja taiteellisen johtajan ottaminen ja erottaminen

Kuoroon voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka noudattaa kuoron sääntöjä ja päätöksiä.

Jäseneksi ottamisesta päättää kuoron johtokunta kuultuaan kuoron taiteellista johtajaa.

Kuoron taiteellisen johtajan ottamisesta ja erottamisesta päättää kuoron kokous.

4 § JÄsenten erottaminen

Jäsen voidaan erottaa kuorosta, jos hän rikkoo kuoron sääntöjä tai päätöksiä tai muuten huomattavasti vahingoittaa kuoron toimintaa.

Jäsenten erottamisesta päättää kuoron kokous.

Kuoron kokous voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 12 kuukauden ajalta.

5 § JÄsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota kuorosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai kuoron kokouksen pöytäkirjaan.

6 § KunniajÄsen

Kunniajäseneksi kuoro voi kutsua henkilön, joka on erittäin huomattavalla tavalla toiminut kuoron tarkoitusperien hyväksi joko kuorossa tai sen ulkopuolella. Esitys kunniajäseneksi kutsumisesta hyväksytään, jos 3/4 kuoron kokouksessa läsnäolevista jäsenistä sitä kannattaa.

III Kuoron kokoukset

7 § Kuoron kokous

Kuoron päätösvaltaa käyttää kuoron vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset, jotka kutsuu kokoon johtokunta.

Kuoron vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä aikana ennen maaliskuun loppua.

Kuoron ylimääräisiä kokouksia pidetään lisäksi vähintään yhden (1) kerran syyskaudella ja yhden (1) kerran kevätkaudella.

Kuoron kokouksesta on ilmoitettava toimittamalla kirjallinen kutsu kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu sanomalehdessä. Vuosikokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ja ylimääräisestä kokouksesta vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Johtokunta kutsuu koolle kuoron ylimääräisen kokouksen lisäksi tarvittaessa tai milloin vähintään 1/10 kuoron äänoikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta pyytää.

8 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. hyväksytään kokouksen työjärjestys

4. esitetään toimintakertomus

5. vahvistetaan tilinpäätös ja esitetään tilintarkastajien lausunto

6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, kuusi (6) johtokunnan varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä, kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa

8. määrätään varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

9. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

10. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

IV Kuoron johtokunta ja toimihenkilÖt

9 § Johtokunta ja toimihenkilÖt

Kuoron lainmukaisena hallituksena on johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Johtokunta ja toimihenkilöt ovat toimessaan vuosikokouksesta vuosikokoukseen.

Johtokunta

1. panee täytäntöön kuoron kokousten päätökset

2. valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajana tämän ollessa estynyt

3. valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt joko keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta sekä määrää heille näistä tehtävistä suoritettavat palkkiot

4. tekee kuoron kokoukselle esityksen taiteellisen johtajan valitsemisesta tai toimesta vapauttamisesta

5. hoitaa kuoron taloutta

6. laatii toiminta- ja tilikertomukset

7. kutsuu kokoon kuoron kokoukset ja valmistelee niille esitettävät asiat

8. hoitaa kuoron jäsenluetteloa

9. valvoo kuoron omaisuuden hoitoa.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.

Kuoron taiteellisella johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan ja kuoron kokouksissa silloinkin, kun hän ei kuulu kuoroon tai sen johtokuntaan.

10 § Tilit

Kuoron tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä kuoron tiliasiakirjat viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne kirjallisine lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Nimenkirjoitus

Kuoron nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi (2) yhdessä.

V YleisiÄ sÄÄnnÖksiÄ

12 § SÄÄntÖjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää kuoron kokous vähin 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

13 § Kuoron purkaminen

Kuoron purkamisesta on tehtävä päätös kuoron kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

Kuoron purkautuessa käytetään kuoron varat ja omaisuus kuoron tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Kuoron tullessa lakkautetuksi, käytetään varat ja omaisuus samaan tarkoitukseen.

Kuoron purkautuessa toimivat sen selvitysmiehinä kuoron kokouksen päättämät henkilöt.